ارتباطات سازمانی

از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم ارتباطات سازمانی زمان مطالعه: 5 دقیقه 24 مهر 1400 اغلب افراد برداشتی روشن و واضح از ارتباطات در ذهن ندارند. گروهی ارتباطات را منحصربه  وسایل ارتباطی مثل تلفن، رادیو، تلویزیون و … می دانند. برخی افراد ارتباطات را درمقابل ضوابط و مقررات قرار می دهند و معتقدند روابط باید…