کارآفرینی زنان

از استقبال خوب شما بسیارسپاسگزاریم کارآفرینی زنان زمان مطالعه: 5 دقیقه 20 آبان 1400 مقوله کارآفرینی به سرعت درحال گسترش است و کارآفرینی زنان نیز از این قاعده مستثنی نیست. فعالیت های اقتصادی زنان در جهان  جهت گیری آنان به سمت فعالیت های کارآفرینانه به دلایل متعددی از جمله بیکاری، استقلال، کسب درآمد، پایین بودن…