از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

آمار و اطلاعات ارائه شده در این بخش با توجه به درخواست کاربران سایت تهیه شده است. شما نیز در صورتیکه در به دست آوردن اطلاعات در هنگام تکمیل بخش های مختلف دچار مشکل شدید، می توانید درخواست خود را ثبت کرده تا اطلاعات به صورت رایگان برای شما تهیه و ارائه شود.

خلاصه تحولات 1397

آمار ارائه شده برگرفته از بانک مرکزی می باشد

گزارش ادواری داروی انسانی

آمار ارائه شده برگرفته از سایت سازمان صمت می باشد

تاثیر ویروس کرونا برکسب و کارهای ایرانی

آمار ارائه شده برگرفته از پژوهشکده آمار می باشد

سالنامه آماری سال 98

آمار ارائه شده، برگرفته از سایت سازمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد

آمار تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی

آمار ارائه شده، برگرفته از سایت سازمان صمت می باشد

واحدهای فعال صنعتی تا پایان سال 99

آمار ارائه شده برگرفته از سایت سازمان صمت می باشد

گزارش ادواری دارو و فراورده های گیاهی

آمار ارائه شده، برگرفته از سایت سازمان صمت می باشد

جایگاه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در اقتصاد

آمار ارائه شده، برگرفته از سایت سازمان صمت می باشد

گزارش ادواری چرم

آمار ارائه شده برگرفته از سایت سازمان صمت می باشد

گزارش جامع منابع انسانی 1400

آمار ارائه شده، برگرفته از سایت iran.hr می باشد

گزارش ادواری لوازم صوتی تصویری

آمار ارائه شده، برگرفته از سایت سازمان صمت می باشد