از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

برگزاری دوره آموزشی برای؛

با توجه به اینکه تحقق اهداف هر سازمان و کسب مزیت رقابتی در گرو داشتن سرمایه های انسانی بالنده، توانمند، شاداب، خلاق و تحول گراست و همین طور نیاز است برای توانمندسازی کارکنان استراتژی های مناسبی تدوین گردد، لذا پس از استخدامی های جدید شرکت، به نقل از روابط عمومی، شرکت اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی  با هدف آشنایی کارمندان با یادگیری امور کاری، مشکلات آن و شرح وظایف کارمندان برای کارمندان خود نمود.