مهندس امير شيخيان

مدير تيم برنامه نويسي

كارشناسي نرم افزار

دکتر یوسف محمدی فر

طراح نرم افزار

دکتری مدیریت بازرگاني از دانشگاه شهید بهشتی
محسن شرفی
کارشناس فروش

کارشناسی مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرزاد ايواني
مشاور طرح

دکتری حسابداري دانشگاه بوعلي

دکتر سامان محمدي
مدیرمالی

دکتری حسابداري دانشگاه علوم تحقيقات

حامد دست نشان
کارشناس روابط عمومی و تولید محتوا

كارشناسي ارشد كارآفريني دانشگاه آزاد اسلامي

دکتر فرهاد مردوخي
مشاور طرح

دکتری نرم افزار دنشگاه رازي

دکتر محمد بهمن
کارشناس فنی بخش مالی

دکتری اقتصاد دانشگاه رازي

اردوان حريري
کارشناس برنامه ریزی و توسعه

كارشناسي ارشد كارآفريني دانشگاه رازي

شهین بهور
کارشناس تحقيقات بازار

دانشجوي دكتري كارآفريني دانشگاه رازي

محمد محمدی فر
کارشناس طراحي سيستم

دانشجوي دكتري مهندسي صنايع و بهينه سازي دانشگاه كردستان

پريا جعفريان
کارشناس تحقیق و توسعه

دانشجوي كارشناسي ارشد كارآفريني دانشگاه رازي